Vad är TSM?

Bakgrundsinformation
Tyresö Strands Villaägareförening bildades i januari 1939 som en reaktion på militärens planer att bygga en flottstation i Erstavik. Man hade redan från början 130 medlemmar, en nära nog 100-procentig uppslutning.
Nästa stora utmaning för föreningen kom i slutet av 1950-talet när den snabbt expanderande kommunen började utreda möjligheterna till förläggandet av friområden och badplatser till sina innevånare. Det framkom att ett förslag diskuterades som innebar expropriering av badholmen. Föreningen kontaktade då Markis Lagergren för att sondera möjligheterna att köpa marken. Sommaren 1961 förvärvades alla allmänningar och badholmen, sammanlagt 69 hektar för 10 000 kronor och man fick på detta sätt en stark position gentemot kommunen. Förvärvet betalades initialt av styrelsens medlemmar och 1962 gick man ut till samtliga medlemmar med en debitering om 45 kronor per fastighet. De som betalade de 45 kronorna fick ett andelsbevis.
När det 30-åriga byggförbudet upphävdes och kommunen påbörjade planeringen av området ställdes helt nya krav på styrelsen i Tyresö Strands Villaägareförening. Efter noggrann utredning och flera föreningsmöten beslöt man att på ett extra föreningsmöte 2003-11-18 dela föreningen i två olika föreningar. Tyresö Strands Tomtägareförening (TST) för alla fastighetsägare i området och Tyresö Strands Markägareförening (TSM) för de som är andelsägare enligt ovan. Delningen har medfört att det blivit enklare att rekrytera personer till styrelserna i respektive förening och vi har ett mycket intensivt och gott samarbete mellan de båda föreningarna.

Vad är TSM idag?
Tyresö Strands Markägareförening är idag en förening som aktivt arbetar för att ta tillvarata medlemmarnas intressen och företräder medlemmarna i kontakter med kommunen och myndigheter. Målet är att i enlighet med fattade beslut på årsmöten och föreningsmöten skapa ett så bra område som möjligt under de förhållanden som råder. Föreningens styrelse är mycket aktiv, och en stor del tiden läggs på att arbeta fram förslag gällande området. Många förslag berör kommunens planer. Förslag som styrelsen presenterar och diskuterar på möten med kommunen.