Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Tyresö Strands Markägareförening (hädanefter kallad TSM) med organisationsnummer 812400-8593, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för föreningens medlemmar. Du når oss via e-post på ordforande@tyresostrand.se

2. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

  • När du blir medlem i vår förening samlar vi information om fastighetsbeteckning, adress och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna inkluderar namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress för minst en person i hushållet. Om vi saknar några av dessa uppgifter kommer de att samlas in löpande.
  • För att kunna hantera vissa ärenden och för att följa lagar, regler och rapportering till myndigheter måste vi ibland be om kontouppgifter. Exempel på sådana situationer är vid utdelning eller utträde ur föreningen.
  • När du använder webbplatsen tyresostrand.se lagrar vi cookies på din dator. De cookies som vi använder, samlar in uppgifter om din användning av webbplatsen och lagrar uppgifterna i din enhet. Vi gör detta för att säkerställa att vår webbplats fungerar på ett tillfredsställande sätt, t ex för att veta om du som är medlem är inloggad eller inte.

Vi sparar endast dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna hålla ett uppdaterat medlemsregister, göra det möjligt att följa upp föreningens verksamhet samt för att kunna följa lagar, regler och rapportering till myndigheter.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar lagras i våra databaser och används för att hålla ett uppdaterat medlemsregister. Medlemsregistret används exempelvis för att bjuda in till årsmöten, hantera utträden och utdelningar, genomföra omröstningar i viktiga frågor, fakturera medlemsavgifter samt delge medlemmar annan viktig information via e-post. 

4. Vem tar del av dina personuppgifter?

TSM kommer inte att lämna ut eller sälja de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter (t ex Skatteverket) och samarbetspartners som behandlar personuppgifter för TSM´s räkning t ex administrationstjänster, IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå och tryckeri, men det är då TSM som är ansvarig för behandlingen.

5. Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och TSM kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig.

6.3 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Berättigat intresse innebär att det görs en intresseavvägning mellan nyttan av behandlingen och risken för enskildas personliga integritet. Personuppgiftsbehandling i syfte att hålla ett uppdaterat medlemsregister samt personuppgiftsbehandling för uppföljning och utveckling av TSM´s verksamhet anses ligga inom TSM´s berättigade intressen.

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.

  1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
  2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.
  3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
  4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 6.3 ovan.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

6.5 Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med TSM´s behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8. Förändringar av personuppgiftspolicy

I det fall att personuppgiftspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på http://www.tyresostrand.se/?page_id=1883. Vid omfattande förändringar av personuppgiftspolicyn kan TSM också komma att informera föreningens medlemmar om ändringarna via t ex e-post.

9. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss via e-post på ordforande@tyresostrand.se.

Senast uppdaterad: 2019-08-20