Kortfattad information om året som gått

Strandängarna

Förhandling om ersättning för mark och vatten inom Strandängarna har ännu inte hållits. I vår senaste inlaga till Nacka Tingsrätt har vi begärt en syn på plats i samband med förhandlingarna men att detta måste ske när det är snö- och isfritt. Vi hoppas ha mer information att förmedla vid årsmötet.

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen som enligt beslut vid förra årsmötet skulle titta på föreningens framtid har haft möten under hösten. Gruppen och styrelsen har diskuterat att undersöka vad våra medlemmar har för tankar i ärendet, sannolikt med hjälp av en enkät. Om styrelsen sänder ut en enkät önskar vi att alla medlemmar besvarar enkäten så den kan komma att ligga till grund för beslut om föreningens framtid.

Bryggföreningar

Inom detaljplaneetapp Sjöbacken, dvs. inom området öster om Varvsvägen till Bryggvägen, äger föreningen enbart mindre strand- och vattenområden för småbåtsbryggor. Dessa områden är med något undantag utarrenderade till Bryggföreningarna. Utöver det äger vi givetvis andra mark och vattenområden.

Snuttmark

I samband med detaljplaneläggningen har det uppstått småbitar av mark som överförts till angränsande fastigheter. Genom årens lopp har det blivit några bitar ”över” som av olika skäl inte tidigare blivit överförda till fastigheter i enlighet med detaljplanerna. Vi har haft kontakt med Lantmäteriet och sammanfört dessa ärenden till en lantmäteriförrättning för att spara kostnader för köparna av marken.

Till sist också en uppmaning till er alla. Om ni ändrar adress eller andra kontaktuppgifter är vi tacksamma om ni kan anmäla detta enligt instruktionerna här på hemsidan. Om ni inte gör det och vi av det skälet inte kan nå er med aviseringen av medlemsavgiften kan ni enligt stadgarna bli uteslutna efter två uteblivna betalningar av medlemsavgiften.