Kortfattad information om året som gått

Strandängarna

Förhandling om ersättning för mark och vatten inom Strandängarna har ännu inte hållits. I vår senaste inlaga till Nacka Tingsrätt har vi begärt en syn på plats i samband med förhandlingarna men att detta måste ske när det är snö- och isfritt. Vi hoppas ha mer information att förmedla vid årsmötet.

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen som enligt beslut vid förra årsmötet skulle titta på föreningens framtid har haft möten under hösten. Gruppen och styrelsen har diskuterat att undersöka vad våra medlemmar har för tankar i ärendet, sannolikt med hjälp av en enkät. Om styrelsen sänder ut en enkät önskar vi att alla medlemmar besvarar enkäten så den kan komma att ligga till grund för beslut om föreningens framtid.

Bryggföreningar

Inom detaljplaneetapp Sjöbacken, dvs. inom området öster om Varvsvägen till Bryggvägen, äger föreningen enbart mindre strand- och vattenområden för småbåtsbryggor. Dessa områden är med något undantag utarrenderade till Bryggföreningarna. Utöver det äger vi givetvis andra mark och vattenområden.

Snuttmark

I samband med detaljplaneläggningen har det uppstått småbitar av mark som överförts till angränsande fastigheter. Genom årens lopp har det blivit några bitar ”över” som av olika skäl inte tidigare blivit överförda till fastigheter i enlighet med detaljplanerna. Vi har haft kontakt med Lantmäteriet och sammanfört dessa ärenden till en lantmäteriförrättning för att spara kostnader för köparna av marken.

Till sist också en uppmaning till er alla. Om ni ändrar adress eller andra kontaktuppgifter är vi tacksamma om ni kan anmäla detta enligt instruktionerna här på hemsidan. Om ni inte gör det och vi av det skälet inte kan nå er med aviseringen av medlemsavgiften kan ni enligt stadgarna bli uteslutna efter två uteblivna betalningar av medlemsavgiften.

Årsmöte 2014

Föreningen genomförde årsmötet den 26 maj på Tyresö Bygdegård.

43 personer kom till mötet.

Protokoll och beslutade stadgeändringar kommer att läggas ut inom en vecka.

Styrelsen tackar för visat intresse och ser fram emot ett händelserikt år.

Medlemsavgift 2013

TSM skickar nu ut avier för årsavgiften på 50 kr. till alla medlemmar. Detta är tyvärr senare än vad stadgarna kräver, vilket säger senast den 31 januari.
Betalningsdatumet har därför senarelagts.

Har du flyttat, sålt eller styckat fastigheten är vi tacksamma om du meddelar oss om detta och om den nye ägaren och dennes adress. Tacksam för ett mail till maria@johem.nu.

Medlemsavgiften skall vara betald senast 2013-02-28.

Avgiften sätts in på plusgirokonto 158800-3, Tyresö Strands Markägarförening,
c/o Maria Johem, Rakstaringen 13, 135 67 Tyresö

Styrelsen

Strandängarna status

BESQAB har påbörjat byggandet på Strandängarna. Sprängning för byggandet av de första husen, kallade Utkiken, på Strandvägen är i full gång.
Markarbeten och utfyllnad på ängarna har skett under november och december.

Däremot har kommunen inte köpt och betalat för marken från TSM. De fick förtida tillträde godkänt av Lantmäteriet vilket TSM motsatte sig.